adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
17 lutego 2016
kategoria:
Konsultacje
Miasto Czeladź jest obecnie w trakcie prac przygotowawczych do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015 - 2023. Pod koniec 2015 roku prowadzone były prace związane z wytypowaniem obszarów kryzysowych i zdegradowanych w Mieście, które miałyby szansę na uzyskanie wsparcia na ich rewitalizację, a tym samym pobudzenie ich rozwoju. Na podstawie badań społecznych, ankiet z mieszkańcami, warsztatów i wywiadów pogłębionych z ekspertami wstępnie wyznaczono cztery obszary kryzysowe, a wśród nich obszary o szczególnym znaczeniu, które należy poddać rewitalizacji i są to: Stare Miasto, Nowe Miasto, Stare Piaski oraz Kolonia Saturn.

 
W dniach 4.01.2016 – 2.02. 2016 odbyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Miasta Czeladź.
W ramach konsultacji uwagi można było zgłaszać ustnie lub pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta oraz pisemnie poprzez specjalny adres mailowy urzędu: . Dodatkowo w ramach konsultacji odbyły się wywiady z przedstawicielami różnych środowisk, w tym gospodarczego.  
Podczas trwania konsultacji społecznych pojawiła się uwaga dotycząca załączników do projektu Uchwały, a mianowicie braku uregulowania kwestii rewitalizacji Józefowa, ul. Katowicka 58 i okolica. Zgłaszający uwagę uznał, iż wskazany przez niego obszar jest „najbardziej zdegradowanym fragmentem Czeladzi”.

W odpowiedzi na to zgłoszenie informujemy, że:
Diagnoza stanowi jeden z elementów budowy GPR i obejmuje faktyczną analizę danych liczbowych, statystycznych, empirycznych i obserwacji, jak i wywiadów z mieszkańcami, środowiskami lokalnymi.
Tym samym przeprowadzono analizę problemów - przy okazji opracowywania "Strategii rozwiązywania problemów społecznych" i opracowywania GPR oraz wyznaczania obszarów problemowych
i rewitalizowanych.
Zarzut błędów metodologicznych mógłby być zasadny jedynie wówczas, gdyby zespół prowadzący diagnozę i opracowujący GPR nie przestrzegał określonych kanonów i dobrych praktyk pracy socjologicznej, analitycznej, a w szczególności nie przestrzegał procedur zawartych w przepisach krajowych oraz wytycznych dla GPR władz centralnych i regionalnych.
 Jakkolwiek nie kwestionujemy degradacji przestrzennej Józefowa, analiza danych społecznych wykazała, iż łączna liczba występujących tam problemów jest znacząco niższa niż w wyznaczonych ostatecznie
i proponowanych do objęcia rewitalizacją obszarach Stare Miasto, Nowe Miasto, Stare Piaski i Saturn.
Tym samym rzetelna analiza danych społecznych - ze względu na konieczność zastosowania limitów opisanych w ustawie o rewitalizacji  tj. „obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni całego Miasta oraz obejmować liczbę ludności większą niż 30% wszystkich mieszkańców” - była podstawą  wyznaczenia takich, a nie innych obszarów.
Nieujęcie obszaru Józefowa w ramach szczególnej interwencji GPR, nie uniemożliwia wdrażania tam społecznych projektów, jakie Gmina zamierza realizować i kierować do środowisk wymagających wsparcia, aktywizacji czy działań włączeniowych i integracyjnych, edukacyjnych czy prozatrudnieniowych, jednakże to w tych obszarach realizowana będzie większość interwencji.

Zgłoszono także uwagę związaną z błędami, jakie pojawiły się w udostępnionych opracowaniach, w tym:  nieprawidłowe określenie jednostek miejskich.
W odpowiedzi na tą uwagę informujemy, iż jednostki miejskie, które zostały wskazane w diagnozie odnoszą się do innego dokumentu strategicznego opracowanego przez Miasto – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Jednakże zgadzamy się, iż ze względu na brak prawnie określonych jednostek pomocniczych Miasta przyjęte nazewnictwo może nie być dla wszystkich jasne. W związku z powyższym w opracowaniu dodano także informacje o innych, zwyczajowo funkcjonujących nazwach części Miasta.

Ostatnią uwagą, która pojawiła się w opracowaniu było brak uwzględnienia wszystkich połączeń autobusowych w Czeladzi, w tym pominięcie Wojkowic.
W odniesieniu do tej uwagi pragniemy poinformować, iż w opracowaniu pojawia się informacja o bezpośrednich połączeniach autobusowych z innymi miastami, jednakże autorzy skupili się na wskazaniu Miast większych niż Czeladź. Niemniej jednak przedmiotowe połączenie zostało dodane do opracowania.

Odnośnie przeprowadzonych w ramach konsultacji wywiadów:
Respondenci zgodzili się, iż wskazane wstępnie obszary kryzysowe i obszary rewitalizacji mają istotne znaczenie dla Miasta,  a równocześnie są obszarami, które koncentrują w sobie negatywne zjawiska społeczne i gospodarcze. Warto podkreślić, że za szczególnie ważny obszar dla rozwoju Miasta została wskazana Wschodnia Strefa Ekonomiczna.
Po zakończeniu konsultacji społecznych projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Czeladź wraz z załącznikami zostanie przekazany na Sesję Rady Miejskiej do uchwalenia.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry