adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
UWAGA: 1 lipca Urząd Miasta będzie czynny do godziny 15.30. We wszystkich wydziałach zostaną wyznaczone dyżury pracowników.760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Eurofundusze w Czeladzi ZPORR 2004-2006 Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ulicy 21 Listopada w Czeladzi.

Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ulicy 21 Listopada w Czeladzi.

Wniosek dotyczący dofinansowania realizacji infrastruktury technicznej w rejonie zabytkowego osiedla przy ul. 21 Listopada został złożony w dniu 12 sierpnia 2004 roku w ramach konkursu ogłoszonego dla działania 3.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Obszary podlegające restrukturyzacji. Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego projekt został zaakceptowany do dofinansowania.

Wniosek uzyskał najwyższą ocenę spośród wszystkich złożonych do działania 3.2 i znajdował się na pierwszym miejscu listy rankingowej.
Decyzję o realizacji właśnie takiego projektu uzasadniał fakt, iż rejon ulicy 21 Listopada od dawna ulegał stopniowej degradacji i marginalizacji wobec innych obszarów w mieście. Należy podkreślić, iż jest to rejon starego, zabytkowego osiedla pogórniczego - kolonii Saturn i jako taki borykał się ze specyficznymi problemami będącymi następstwem likwidacji kopalni, działającej w mieście od 1869 roku.

Główne założenia

Realizowany projekt zakładał rozwiązanie problemów związanych między innymi z:

-niskim standardem obsługi mieszkańców i działających tutaj mikroprzedsiębiorstw przez infrastrukturę techniczną. Brak nowoczesnej infrastruktury ochrony środowiska zdecydowanie negatywnie wpływał na warunki mieszkaniowe w tym rejonie. Tymczasem projektowana w tym rejonie kanalizacja i wodociąg łącznie obsługują aż 1560 mieszkańców miasta (4,5%).

-obniżoną atrakcyjnością lokalizacyjną rejonu ulicy 21 Listopada i południowo-zachodniej części Czeladzi dla działalności gospodarczej, słaby wizerunek gospodarczy tego rejonu oraz zatarcie funkcji gospodarczych

-zużyciem technicznym i postępującą degradacją istniejącej i starej sieci skutkujące licznymi awariami sieci i związanymi z tym kosztami. Stara, szczątkowa sieć kopalniana była bardzo zniszczona – nie było możliwości jej modernizacji. W tym celu należało ją zlikwidować, a w jej miejsce wybudować nowoczesną infrastrukturę.

-brakiem kanalizacji rozdzielczej (tj. kanalizacji deszczowej i sanitarnej) i związanymi z tym skutkami dla rzeki Brynicy, dokąd trafiały ścieki.

Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostały trzy rodzaje celów :

Ekonomiczne – mające na celu ograniczenie wydatków eksploatacyjnych oraz remontowych na wyeksploatowaną sieć wodociągową oraz kanalizacyjną;

Społeczne – ukierunkowane na podwyższenie standardu obsługi mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz warunków życia mieszkańców w rejonie ulicy 21 Listopada;

Ekologiczne – odnoszące się do ochrony środowiska – poprzez stworzenie
w rejonie ulicy 21 Listopada systemu kanalizacji zbiorczej, rozdzielczej obejmującej zasięgiem cały rejon, ścieki sanitarne trafiają na oczyszczalnię ścieków, a nie do rzeki Brynicy.

Inwestycja rozpoczęła się 15 listopada 2004 roku. Realizował ja na zlecenie gminy Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi, będący jednostką budżetową miasta.

foto ul. 21 Listopada

Odbiór końcowy nastąpił 9 grudnia 2005 roku.

 

W wyniku projektu zrealizowano kanalizację rozdzielczą dla rejonu ulicy 21 Listopada oraz zmodernizowano wodociąg.

 

Wybudowano:

  1. 788,5 mb nowej kanalizacji sanitarnej z 29 przyłączami,
  2. 1079 mb nowej kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalniami
    wodociąg o długości 742,5 mb.
foto ul. 21 Listopada

Częścią projektu było także odtworzenie drogi, chodników i parkingów. Ze względów technicznych wybudowane zostały także nowe przyłącza do budynków mieszkalnych i usługowych. Szczątkowa pokopalniana sieć ogólnospławna uległa likwidacji.

Zrealizowane sieci obsługują łącznie teren o powierzchni 19,2 ha i teren ulic 21 Listopada, część ulicy Dehnelów, ul. Powstańców Śląskich oraz Skłodowskiej Curie. Realizacja uzbrojenia w ul. 21 Listopada umożliwia także późniejsze podłączenie terenów i obiektów po dawnej KWK SATURN o łącznej powierzchni 36 ha i dalszą aktywizację gospodarczą Czeladzi.

Ogółem zadanie zrealizowano w kwocie 3 577 294,62 zł, z czego:
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 804 432,61 zł
- z budżetu państwa: 240 591,01 zł
Pozostałą część stanowiły środki własne gminy.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry