adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
UWAGA: PODZIAŁ MIASTA CZELADŹ NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA ORAZ ZAKTUALIZOWANY PODZIAŁ MIASTA CZELADŹ NA OKRĘGI WYBORCZE W MIEŚCIE CZELADŹAKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT CYBERBEZPIECZEŃSTWAPrzyjmujemy wnioski na preferencyjny zakup paliwa stałego (węgiel/orzech, ekogroszek, miał).Informacja o przystąpieniu Gminy Czeladź do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.Громадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Sprawy społeczne Profilaktyka zdrowotna

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań w populacji mieszkańców Czeladzi w wieku 65 lat i więcej"

Treść ogłoszenia oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań w populacji mieszkańców Czeladzi w wieku 65 lat i więcej"  znajduje się:

  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Czeladź przy ul. Katowickiej 45;
  • na stronie internetowej miasta czeladz.pl w zakładce Sprawy społeczne – Profilaktyka zdrowotna
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.czeladz.pl w zakładce Tablica ogłoszeń – Organizacje pozarządowe

(https://bip.czeladz.pl/tablica_ogloszen/organizacje_pozarzadowe/Ogloszenie_konsultacje-dotyczace-projektu-Uchwaly-w-sprawie-przyjecia-Programu-polityki-zdrowotnej-z-zakresu-szczepien-przeciwko-grypie-sezonowej-jako-profilaktyka-zachorowan-w-populacji-mieszkancow-Czeladzi-w-wieku-65-lat-i-wiecej/idn:1662.html)         

Rozstrzygniecie konkursu ofert

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Czeladź zostało opublikowane Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 20 marca 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2019 roku pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Czeladź na lata 2018-2022”.

 

Konkurs ofert dla podmiotów leczniczych

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Czeladź zostało opublikowane Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 12 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2019 roku pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Czeladź na lata 2018-2022". Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta Czeladź ogłosił konkurs na wybór realizatora programu polityki społecznej w 2019 roku pn. „ Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Czeladź na lata 2018-2022”
Z treścią ogłoszenia i innymi dokumentami można zapoznać się na stronie UM Czeladź, zakładka Sprawy Społeczne oraz Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Czeladź.


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2019 roku
pn. „ Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
w Mieście Czeladź na lata 2018-2022”

I. Uwagi ogólne
1. Celem konkursu ofert jest wybór najkorzystniejszej oferty, odpowiadającej warunkom
konkursowym.
2. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, oferent winien zapoznać się treścią
Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Czeladź na lata 2018-2022” opublikowanego na stronie internetowej Miasta www.czeladz.pl
( folder: Sprawy społeczne – profilaktyka zdrowotna”) oraz www.bip.czeladz.pl ( Menu Tablica ogłoszeń, Kategoria: Konkurs ofert), ogłoszeniem konkursu na wybór
realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2019 Burmistrza Miasta Czeladź oraz wszystkimi informacjami zawartymi w „szczegółowych warunkach konkursu ofert”.
3. Oferent posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie
pomieszczenia oraz sprzęt i aparaturę medyczną do realizacji programu.
4. Oferent przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi środkami technicznymi i farmaceutycznymi oraz zgodnie z zasadami kodeksu etyki lekarskiej.
5. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej lub bliskie/spokrewnione tym osobom.

II. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2019 roku
pn. „PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W MIEŚCIE CZELADŹ NA LATA 2018-2022” w zakresie:
- działań promocyjno-informacyjnych,
- działań informacyjno-edukacyjnych,
- działań związanych z realizacją szczepień 12-letnich dziewcząt chroniących przed zakażeniami wirusami brodawczaka ludzkiego HPV wywołującymi zmiany przedrakowe oraz rakiem szyjki macicy, pochwy, sromu, odbytnicy i kłykcinami kończystymi według schematu 2 – dawkowego zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

III. Adresaci konkursu:
Oferty na realizację zadania mogą składać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz.U.z 2018r. poz. 2190 z późn.zm.), spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu, wykonujące działalność leczniczą na terenie Czeladzi na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

IV. Populacja kwalifikująca się do programu - opisana w programie

Program jest skierowany do młodzieży w wieku 12 lat (rocznik 2007) zamieszkałej w Czeladzi oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.
Populacja dziewcząt rocznika 2007 przewidziana do szczepienia: 70
Populacja objęta działaniami informacyjno-edukacyjnymi ( 12-letnia młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie bez względu na wiek) 519 osób.

V. Opis przedmiotu konkursu:
1. Działania promocyjno-informacyjne o programie oraz informacyjno-edukacyjne, których celem jest zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie ryzykownych zachowań i chorób przenoszonych drogą płciową w tym zakażeń wywoływanych przez wirusa brodawczaka ludzkiego HPV oraz na temat znaczenia badań cytologicznych, zalecanych szczepień HPV wraz z informacją o ich skuteczności:
a) przygotowanie informacji o programie we współpracy z Zamawiającym
i rozpowszechnienie ich z wykorzystaniem różnorodnych kanałów przekazu ( strona internetowa UM, strona internetowa realizatora, siedziba realizatora i innych podmiotów leczniczych, lokalna prasa, jednostki miejskie). W materiałach informacyjnych winna znaleźć się informacja o treści: Program finansowany ze środków budżetu Miasta Czeladź oraz logotyp Miasta Czeladź,
b) opracowanie i powielenie listów/ zaproszeń do programu ( w tym na spotkanie informacyjno-edukacyjne ) oraz wręczenie ich populacji kwalifikującej się do programu,
c) przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych (ulotki informacyjne na temat badań cytologicznych, zalecanych szczepieniach HPV, informujące o skuteczności szczepień oraz zawierające informacje na temat ryzyka zakażeń i zachorowań na raka szyjki macicy) wśród populacji kwalifikującej się do programu,
d) zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej jednego spotkania informacyjno-edukacyjnego dla rodziców lub opiekunów prawnych 12-letniej młodzieży w celu zwiększenia poziomu wiedzy i świadomości w zakresie ryzykownych zachowań i chorób przenoszonych drogą płciową w tym zakażeń wywoływanych przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz na temat znaczenia badań cytologicznych, zalecanych szczepień HPV wraz z informacją o ich skuteczności,
e) zorganizowanie i przeprowadzenie 10 spotkań informacyjno-edukacyjnych z 12 - letnią młodzieżą, uczeniami klas V gminnych szkół podstawowych ( osobno spotkania dla dziewcząt
i dla chłopców, czas jednego spotkania minimum 45 min.) w celu zwiększenia poziomu wiedzy
i świadomości w zakresie ryzykownych zachowań i chorób przenoszonych drogą płciową
w tym zakażeń wywoływanych przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz na temat znaczenia badań cytologicznych, zalecanych szczepień HPV wraz z informacją o ich skuteczności,
f) przygotowanie i przeprowadzenie testu poziomu wiedzy przed i po zakończonych spotkaniach informacyjno-edukacyjnych z 12-letnimi uczniami, oceniającego poziom wiedzy w zakresie ryzykownych zachowań i chorób przenoszonych drogą płciową w tym zakażeń wywoływanych przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz na temat znaczenia badań cytologicznych oraz sporządzenia raportu końcowego z przeprowadzonych testów.

2. Działania związane z realizacją szczepień przeciwko HPV 12-letnich dziewcząt
a) opracowanie i dostarczenie uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu realizacji szczepień w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy,
b) zakup szczepionki chroniącej przed zakażeniem wirusami brodawczaka ludzkiego HPV wywołującymi zmiany przedrakowe oraz rakiem szyjki macicy, pochwy, sromu, odbytnicy
i kłykcinami kończystymi, podawanej według schematu 2-dawkowego, zgodnej
z Charakterystyką Produktu Leczniczego, wysokiej skuteczności klinicznej,
c) odbiór, transport i przechowywanie zakupionych szczepionek,
d) zapewnienie jednorazowego sprzętu medycznego do wykonania szczepień zgodnie
z zasadami aseptyki i antyseptyki,
e) dobór 12-letnich dziewcząt, mieszkanek Czeladzi do szczepień,
f) uzyskanie pisemnych zgód rodziców/opiekunów prawnych na przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych, wykonanie szczepień, przetwarzanie danych osobowych,
g) zorganizowanie i przeprowadzenie badań lekarskich podmiotowych (wywiad) i badań lekarskich przedmiotowych (fizykalne) kwalifikujących 12-letnie dziewczęta do szczepienia przeciwko wirusowi HPV przed podaniem każdej dawki,
h) informowanie rodziców/opiekunów 12-letnich dziewcząt kwalifikowanych do szczepienia
w zakresie dotyczącym profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV ( znaczenie szczepień, badań ginekologicznych i cytologicznych) oraz informowanie o możliwości
zakończenia w każdym czasie udziału w programie i skutkach nie wykonania pełnego cyklu
szczepienia, możliwości wystąpienia działań niepożądanych.
i) zorganizowanie i przeprowadzenie szczepień przeciwko wirusowi HPV 12-letnich dziewcząt zakwalifikowanych do szczepień (brak przeciwwskazań ) w schemacie 2-dawkowym, zgodnie
z zaleceniami producenta szczepionki - pierwsza dawka zostanie podana najpóźniej
w czasie umożliwiającym podanie drugiej dawki do końca terminu realizacji programu,
j) zapewnienie odpowiednich miejsc realizacji świadczeń (gabinetów, punktów szczepień)
spełniających określone wymogi dla pomieszczeń oraz urządzeń - zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi i wymogami NFZ,
k) zapewnienie dostępu do miejsc realizacji świadczeń ( badania kwalifikacyjne, szczepienia)
w godzinach umożliwiających ich przeprowadzenie również po południu,
l) zutylizowanie zużytych materiałów i sprzętu medycznego na swój koszt zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
m) podjęcie i realizacja czynności związanych z przypomnieniem o terminie wykonania kolejnej dawki szczepienia,
n) prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej działań związanych z realizacją
programu a w szczególności dokumentacji medycznej związanej z realizacja szczepień w tym udokumentowanie wykonania szczepień, dokonania wpisu do książeczki zdrowia,
o) prowadzenie rejestru świadczeń wykonanych w ramach programu i imiennego wykazu uczestników szczepień w wersji papierowej i elektronicznej,
p) wydanie zaświadczenia o wykonaniu szczepienia,
r) sporządzanie informacji i sprawozdań z przeprowadzonych działań.

*przy opracowaniu oferty należy uwzględnić wszystkie działania do realizacji.

VI. Monitorowanie:
1. Realizator będzie monitorował realizację następujących wskaźników programu:
a) liczba 12-letnich dziewcząt, które zgłosiły się do szczepień,
b) liczba 12-letnich dziewcząt zakwalifikowanych przez lekarzy do szczepienia,
c) liczba 12-letnich dziewcząt, które nie ukończyły całego cyklu szczepień,
d) liczba 12-letnich dziewcząt, które ukończyły cały cykl szczepień,
e) liczba 12-letnich dziewcząt, które nie zostały zaszczepione z powodu przeciwwskazań lekarskich,
f) liczba 12-letnich dziewcząt, których nie zaszczepiono z powodu braku zgody rodziców,
g) liczba spotkań informacyjno-edukacyjnych dla rodziców/opiekunów,
h) liczba spotkań informacyjno-edukacyjnych dla 12-letniej młodzieży,
i) liczba uczestników spotkań informacyjno- edukacyjnych,
j) poziom wiedzy 12-letniej młodzieży objętej programem na podstawie przeprowadzonego testu wiedzy przed i po zakończonej edukacji zdrowotnej.
2. Realizator będzie zobowiązany do udzielania informacji dotyczącej poziomu zgłaszalności
12-letnich dziewcząt ( kwalifikujących się do programu) na szczepienia p/HPV.
3. Realizator będzie zobowiązany do informowania o przeprowadzonych spotkaniach informacyjno-edukacyjnych z 12-letnią młodzieżą.
4. Realizator przedstawiać będzie wyniki monitoringu wskaźników dwukrotnie: w trakcie oraz na koniec realizacji programu.
5. Realizator będzie zobowiązany do sporządzenia i złożenia końcowego sprawozdania merytoryczno- finansowego z realizacji programu.

VI. Minimalne wymagania wobec realizatora programu – niezbędne do realizacji zadania
1. Zgodność zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez realizatora w świetle obowiązujących przepisów, z przedmiotem programu, statutem i wpisem do rejestru.
2. Posiadanie w strukturze co najmniej jednego funkcjonującego gabinetu oraz punktu szczepień.

3. W zakresie kadry udzielającej świadczeń w ramach programu:
a) co najmniej 1 osoba do przeprowadzenia spotkania informacyjno-edukacyjnego dla rodziców/opiekunów 12-letniej młodzieży posiadająca tytuł naukowy nauk medycznych ze specjalizacją w zakresie chorób wewnętrznych lub/i medycyny rodzinnej lub/i położnictwa
i ginekologii,
b) co najmniej 1 osoba posiadająca kwalifikacje i przygotowanie do przeprowadzania edukacji zdrowotnej w szkołach – lekarz ze specjalizacją lub/i pielęgniarka ze specjalizacją lub/i osoba posiadająca wykształcenie z zakresu zdrowia publicznego,
c) co najmniej 1 lekarz medycyny spełniający warunki NFZ w zakresie udzielania świadczeń
z dziedziny podstawowej opieki zdrowotnej, dysponujący wiedzą z zakresu szczepień ochronnych, posiadający aktualne prawo do wykonywania zawodu,
d) co najmniej 1 pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej posiadająca kwalifikacje, wymagane i aktualne uprawnienia do wykonywania szczepień,
e) osoba/y do przygotowania materiałów informacyjnych, edukacyjnych i zaproszeń – lekarz, pielęgniarka,
f) personel do obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej programu, w tym odpowiedzialny za rejestrację pacjentów, wpisy do dokumentacji medycznej, prowadzenie baz danych, rozliczeń finansowych.

4. W zakresie dostępności do świadczeń w ramach programu:
a) pomieszczenia podmiotu leczniczego w których będzie realizowany program (świadczenia)
zlokalizowane na terenie Czeladzi,
b) dostępność do świadczeń w pomieszczeniach podmiotu leczniczego realizującego program
( gabinety zabiegowe, punkty szczepień) co najmniej 2 razy w tygodniu, w tym co najmniej
1 raz w godzinach popołudniowych.

5. W zakresie warunków lokalowych oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną:
a) pomieszczenia podmiotu leczniczego w których będą realizowane świadczenia muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach prawnych oraz być zgodne z wymaganiami
określonymi przez NFZ,
b) być wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, atesty lub
inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku.

VII. Zobowiązania organizatora programu – Zleceniodawcy
1. Współudział w przygotowaniu i rozpowszechnieniu informacji o programie.
2. Udział w opracowaniu i wręczaniu listów/zaproszeń do programu populacji kwalifikującej się do
programu.
3. Udostępnienie sali realizatorowi programu na spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi
12-letniej młodzieży, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania pomiędzy stronami.
4. Pomoc w zorganizowaniu spotkań informacyjno-edukacyjnych z 12-letnią młodzieżą w szkołach
podstawowych dla których Miasto Czeladź jest organem prowadzącym.

VIII. Zasady przygotowania oferty
1. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę konkursową, pod rygorem odrzucenia należy złożyć kompletną, wraz z załącznikami,
sporządzoną w formie papierowej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do
Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź Nr 10/2019 z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie
ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2019 roku
pn. Program profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Czeladź na lata 2018-2022”.
3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w języku polskim i być czytelna.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby(ę) uprawnione(ą) lub upoważnionego przedstawiciela.
Uprawnienie lub upoważnienie powinno być udokumentowane stosowną uchwałą,
upoważnieniem lub pełnomocnictwem właściwego organu.
5. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w postaci oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem, opatrzone pieczątką i datą oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta w konkursie.
6. Oferentowi nie wolno modyfikować treści wzorów załączników pod rygorem odrzucenia.
7. Każdą stronę oferty wraz z załączonymi dokumentami należy opatrzyć kolejnym numerem oraz parafą osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta.


IX. Wymagane dokumenty:
Oferent zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:
1) ofertę w formie papierowej na formularzu ofertowym – załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź Nr 10 /2019 z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2019 roku
pn. Program profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Czeladź na lata 2018-2022”,
2) aktualny wydruk/wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zgodny
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty,
3) aktualny wydruk/odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający m.in. status prawny oferenta, zakres prowadzonej przez niego działalności i sposób reprezentacji oferenta, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty. Jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień – stosowne upoważnienia udzielone tym organom,
4) statut podmiotu ( jeżeli ma obowiązek jego posiadania),
5) kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ważną na okres realizacji umowy lub pisemne zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń lub jej przedłużenie,
w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie realizacji umowy,
6) oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią ( posiadającą wymagane kwalifikacje),
i doświadczoną kadrą medyczną oraz kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe osób zaangażowanych w realizację programu, w tym aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienia,
7) oświadczenie o posiadaniu odpowiednich warunków lokalowych do udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności do wykonania szczepień- spełniających wymogi określone w obowiązujących przepisach prawnych oraz zgodne z wymaganiami określonymi przez NFZ, być wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku,
8) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do oferenta nie stwierdzono niezgodnego
z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,
9) oświadczenie, że oferent jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki,
10) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.


X. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert
1. Ofertę konkursową wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.02.2019r. do godziny 15.00 osobiście w: Kancelarii Urzędu Miasta Czeladź ul. Katowicka 45 pokój 219 lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Czeladź ul. Katowicka 45 41-250 Czeladź, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„KONKURS OFERT – PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ HPV”

W przypadku wysłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Czeladź.

2. Oferty złożone po terminie lub niekompletne, sporządzone wadliwie, zawierające błędne dane zostaną odrzucone.

XI. Tryb rozpatrywania ofert

1. Konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta
Czeladź.
2. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniu zamkniętym bez udziału oferentów .
3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem
formalnym i merytorycznym.
4. Ocenie merytorycznej podlegają oferty spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu.
5. Ocena oferty obejmuje w szczególności:
• spełnienie wymagań kwalifikacyjnych kadry i lokalowych,
• sposób realizacji programu, w tym dostępność do świadczeń,
• kalkulacja kosztów programu pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności
wykonania,
• zaplanowana liczba populacji do objęcia działaniami w ramach programu.
6. Dopuszcza się możliwość składania wyjaśnień przez oferentów w zakresie złożonej oferty
i realizacji programu.
7. W przypadku wyłonienia kilku oferentów wnioskowana kwota, może być niższa.

XII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Burmistrz Miasta Czeladź na podstawie protokołu Komisji Konkursowej. Od rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.
2. Wynik konkursu podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Czeladź: www.czeladz.pl (folder: Sprawy społeczne - Profilaktyka zdrowotna ) oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.czeladz.pl ( Menu: Tablica ogłoszeń Kategoria: Konkurs ofert).
3. Komisja Konkursowa niezwłocznie powiadamia pisemnie podmiot, którego oferta zostanie wybrana, o wysokości przyznanych środków finansowych
4. Warunkiem przekazania środków finansowych jest zawarcie, umowy pomiędzy Miastem Czeladź a realizatorem.
5. Ramowy wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
w 2019 roku pn. Program profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
w Mieście Czeladź na lata 2018-2022”,
6. Termin realizacji programu rozpoczyna się z dniem podpisania umowy do dnia 09.12.2019 rok

XIII. Zmiany warunków konkursu lub odwołania konkursu
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
- wyboru więcej niż jednej oferty,
- zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na program,
- odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny,
- przesunięcia terminu składania ofert,
- zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry