adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
UWAGA: 1 lipca Urząd Miasta będzie czynny do godziny 15.30. We wszystkich wydziałach zostaną wyznaczone dyżury pracowników.760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.

I. PRZEWÓZ ORGANIZOWANY PRZEZ GMINĘ CZELADŹ
Wydział Edukacji i Polityki Społecznej zwraca się do rodziców lub prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy zamierzają korzystać ze zbiorowego transportu uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 o złożenie Wniosku o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka wraz ze wskazanymi we wniosku załącznikami i klauzulą informacyjną RODO, do Urzędu Miasta Czeladź – Wydział Edukacji i Polityki Społecznej, ul. Katowicka 45.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Wydziale Edukacji i Polityki Społecznej niżej wymienione dokumenty:
• WNIOSEK o dowóz dziecka na rok szkolny 2022/20223 – załącznik nr 1
• kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - (aktualne)
• kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka - (aktualne)
• zaświadczenie z przedszkola/szkoły lub ośrodka o spełnianiu obowiązku szkolnego/nauki
lub udziale w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023.

WNIOSKI na rok szkolny 2022/2023
o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka należy złożyć:

 w terminie do 25 kwietnia 2022 r. - dowóz do Będzina, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Katowic
 w terminie do 30 czerwca 2022 r. - dowóz do Czeladzi

Osoba koordynująca „dowóz dzieci niepełnosprawnych”:
Wydział Edukacji i Polityki Społecznej, pok. 405 - Anna Bijak tel. 32 7637983,
e-mail:

1. Zasady korzystania z dowozu zorganizowanego przez gminę Czeladź
1. Podstawą zgłoszenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do bezpłatnego dowozu, do przedszkoli, szkół i ośrodków, zorganizowanego przez gminę jest złożenie ww. dokumentów.
2. Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023 i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych).
3. Dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przewoźnikiem, na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych.
4. Zmiany godzin dowozu w trakcie roku szkolnego mogą być dokonywane w porozumieniu z przewoźnikiem oraz za zgodą rodziców dzieci dowożonych na danej trasie.
5. Dowóz organizowany jest z miejsca postoju położonego najbliżej miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły lub ośrodka, wskazanego we wniosku, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo dzieci korzystających z dowozu.
6. W przypadku organizowania przez gminę Czeladź dowozu do danego przedszkola, szkoły lub ośrodka dla dwóch i więcej uczniów, zasadą obowiązującą jest dowiezienie całej uprawnionej grupy na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej. W przypadku organizowania powrotu
do domu dla dwóch i więcej uczniów, zasadą obowiązującą jest organizacja dowozu do domu uwzględniająca zakończenie zajęć przez wszystkich dowożonych uczniów.
6. Uczniowie czekający na powrót do domu zobowiązani są do skorzystania z opieki danej placówki oświatowej. Dyrektorzy szkoły lub placówki oświatowej na podstawie art. 67 ust.1, art. 39 ust.1 ustawy o systemie oświaty powinni:
a) zapewnić opiekę przy odbieraniu ucznia spod przedszkola, szkoły lub ośrodka
od przewoźnika o wyznaczonych godzinach,
b) zapewnić opiekę i organizację czasu wolnego ucznia przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych,
c) zapewnić opiekę i organizację czasu wolnego ucznia po zajęciach lekcyjnych
do czasu przyjazdu przewoźnika,
d) zapewnić opiekę przy przekazywaniu ucznia spod przedszkola/szkoły/ośrodka
w wyznaczonych godzinach.
7. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego jest punktualne oczekiwanie z dzieckiem
w miejscu postoju oraz odbiór dziecka z wyznaczonego miejsca postoju o ustalonych
z przewoźnikiem godzinach. Pojazd oczekuje na dziecko w drodze do szkoły maksymalnie
do 2 minut.
8. Rodzic/opiekun prawny ponosi odpowiedzialność prawną za dziecko do momentu przekazania dziecka przewoźnikowi, odwożącego go do przedszkola, szkoły lub ośrodka, a także od momentu odebrania dziecka w wyznaczonym miejscu postoju od przewoźnika przewożącego dziecko z danej szkoły lub placówki oświatowej do miejsca zamieszkania.
9. W sytuacji, gdy uczeń z jakichś przyczyn nie będzie korzystać z transportu w danym dniu, rodzic każdorazowo zobowiązany jest powiadomić telefonicznie przewoźnika.
10. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego z przewoźnikiem.

2. Obowiązki przewoźnika oraz pracownika pełniącego funkcję opiekuna
1. Przewoźnik zapewnia bezpieczeństwo dzieciom niepełnosprawnym od momentu odebrania dziecka od rodzica, przez cały czas transportu, aż do chwili przekazania dziecka pracownikowi przedszkola/szkoły/ośrodka wyznaczonego przez dyrektora do odebrania dziecka.
W drodze powrotnej dziecka do domu, przewoźnik zapewnia bezpieczeństwo dzieciom niepełnosprawnym od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola/szkoły/ośrodka, poprzez cały czas transportu, aż do chwili przekazania dziecka rodzicowi.
2. Przewoźnik zapewnia opiekunowi miejsce siedzące z tyłu pojazdu, które gwarantuje sprawowanie bezpośredniej opieki nad wszystkimi uczniami - pasażerami pojazdu.
3. W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczniów, opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
4. Opiekun zwraca uwagę na bezpieczeństwo oraz właściwe zachowanie się uczniów niepełnosprawnych w czasie przejazdu.
5. Opiekun zapewnia bezpieczne wsiadanie i wysiadanie uczniów z pojazdu i przejście do/lub
z przedszkola/szkoły/ośrodka. Nie dopuszcza do wysiadania uczniów, jeśli w bliskiej odległości widoczne są pojazdy jadące w obu kierunkach.
6. W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów, opiekun nie dopuszcza
do ich przewozu.
7. Opiekun podejmuje zadania, które uzna za stosowne, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.
8. Przewoźnik oraz opiekunowie współpracują z dyrektorem przedszkola/szkoły/ośrodka w zakresie prawidłowej organizacji dowozów oraz zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w trakcie dowozu.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
odt 3. Załącznik nr 1_ Wniosek o dowóz zorganizowany w roku szkolnym 2022-2023.odt 22-04-15 11:31 19.93KB pobierz plik: 3. Załącznik nr 1_ Wniosek o dowóz zorganizowany w roku szkolnym 2022-2023.odt

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry