adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności Lista aktualności
20 czerwca 2022
kategoria:
Aktualności
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - Nowe Piaski

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 503), art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 i art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego
oraz o możliwości
zapoznania się z dokumentacją projektu wraz z uzasadnieniem w dniach:
od 27 czerwca 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź, przy ul. Katowickiej 45, pokój nr 420


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się dnia 13 lipca 2022 r. w godzinach 14.00-16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź, przy ul. Katowickiej 45, sala sesyjna.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów wyłożonych do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków.
Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do Burmistrza Miasta Czeladź z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2022 r.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Burmistrza Miasta Czeladź na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2022 r.

 


Burmistrz Miasta Czeladź

 

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

1. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Czeladź z siedzibą w Urzędzie Miasta Czeladź,
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 20, e-mail: , BIP: bip.czeladz.pl.

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, e-mail:

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO, w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator danych.

6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także przenoszenia danych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku
o zmianę w miejscowym planie oraz ewentualnego kontaktu z wnioskodawcą.

8. Administrator danych nie stosuje profilowania.

9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn.
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Administrator danych osobowych

Burmistrz Miasta Czeladź

 

Źródło: Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych

kategoria: Powiązane pliki [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf prognoza_środowiskowa_projektu_Nowe_piaski.pdf 22-06-24 12:29 9.02MB pobierz plik: prognoza_środowiskowa_projektu_Nowe_piaski.pdf
pdf Zał.1.Mapa prognozy_projektu_Czeladź_Nowe_Piaski_05.05.2022.pdf 22-06-24 12:29 6.46MB pobierz plik: Zał.1.Mapa prognozy_projektu_Czeladź_Nowe_Piaski_05.05.2022.pdf
pdf rysunek_projektu_planu_Nowe_Piaski.pdf 22-06-24 12:29 23.24MB pobierz plik: rysunek_projektu_planu_Nowe_Piaski.pdf
pdf tekst_projektu_planu_Nowe Piaski.pdf 22-06-24 12:29 211.43KB pobierz plik: tekst_projektu_planu_Nowe Piaski.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry