adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności Lista aktualności
01 czerwca 2022
kategoria:
Aktualności

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2022r., poz. 1029), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Czeladzi Uchwały nr L/664/2021 z dnia 25 maja 2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu szpitala, obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym wyżej wymienionej uchwały, znajdujący się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czeladź (bip.czeladź.pl) w zakładce: Rada Miejska, Uchwały Rady Miejskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu do dnia 27 czerwca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej do Urzędu Miasta Czeladź, 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45;
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Czeladź - Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
    lub skrzynki podawczej ePUAP na adres: /umczeladz/pisma lub /umczeladz/SkrytkaESP


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Czeladź.

 

 

Burmistrz Miasta Czeladź

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

1. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Czeladź z siedzibą w Urzędzie Miasta Czeladź,
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 20, e-mail: , BIP: bip.czeladz.pl.

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, e-mail:

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO, w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator danych.

6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o zmianę w miejscowym planie oraz ewentualnego kontaktu z wnioskodawcą.

8. Administrator danych nie stosuje profilowania.

9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator danych

Burmistrz Miasta Czeladź

Źródło: Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry