adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności Lista aktualności
01 lutego 2021
kategoria:
Aktualności

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW – informacje dla mieszkańców

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, właściciele (posiadacze) nieruchomości mogą bez zezwolenia lub zgłaszania do Urzędu usunąć następujące drzewa lub krzewy:
1. drzewa o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 5 cm mniejszym niż:

  • 80 cm w przypadku topól, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W pozostałych przypadkach konieczne jest:
- zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi a usunięcie drzew nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
lub
- uzyskanie zezwolenia stosownego organu na usunięcie drzew w przypadku innych podmiotów po złożeniu odpowiedniego wniosku.
2. krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m²,
3. drzew lub krzewów owocowych z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości
lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
4. drzew lub krzewów stanowiących złomy i wywroty usuwane przez osoby i podmioty po przeprowadzeniu oględzin przez właściwy organ właściwy do wydania zezwolenia potwierdzający, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Zezwolenia (decyzje) na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje burmistrz, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków. W przypadku drzew rosnących na terenie, których właścicielem jest gmina Czeladź, zezwolenia wydaje Starosta Będziński. W szczególnych przypadkach są to organy wyznaczone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach.


Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:
1. posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;
2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
- spółdzielnię mieszkaniową;
- wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
- użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, nie będącym spółdzielnią, wspólnotą ani zarządcą nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji,
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji,
dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie
nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa
i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez właścicieli nieruchomości na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

  • W przypadku usunięcia drzew, które rosną na nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu (burmistrza lub wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku gdy działka wpisana jest do rejestru zabytków).

  • Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzew na nieruchomości.

  • Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin drzew, a po dokonaniu oględzin w terminie 14 dni może w drodze decyzji wnieść sprzeciw.
    Jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia oględzin właściciel może usunąć drzewa.

  • W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Przycinka drzew lub krzewów
Wykonywanie prac w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub krzewu regulowane jest w ustawie o ochronie przyrody:
1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia
lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
2. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
a. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
b. utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
c. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.
3. Zabieg, o którym mowa w punkcie 2 c powyżej, wykonuje się na podstawie dokumentacji,
w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.
4. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w punkcie 2, stanowi uszkodzenie drzewa.
5. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w punkcie 2, stanowi zniszczenie drzewa.

Kary administracyjne
Za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia, burmistrz wymierza administracyjną karę pieniężną. W szczególności, kary naliczane są za:

1. usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
2. usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
3. zniszczenie drzewa lub krzewu;
4. uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
5. usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia,
6. usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem pół rocznego terminu.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
odt WNIOSEK o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów.odt 21-02-17 08:04 17.68KB pobierz plik: WNIOSEK o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów.odt
odt ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia drzew przez właściciela nieruchomości.odt 21-02-17 08:05 18.61KB pobierz plik: ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia drzew przez właściciela nieruchomości.odt

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry