Portal Miasta Miasta Czeladź
https://www.czeladz.pl/sprawy_spoleczne/walka_z_przemoca
Drukuj grafikę : tak / nie

Przeciwdziałanie przemocy

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Przemocy w Rodzinie

to zespół osób delegowany ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowania procedur oraz standardów. 

Grupa Robocza

to zespół osób - przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, powoływana przez Zespół Interdyscyplinarny, w indywidualnych przypadkach, w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

W skład Grupy Roboczej mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych lub na podstawie porozumień. Udział w pracach Grupy Roboczej jest nieodpłatny.

 

Procedura „Niebieskie Karty”

- to procedura stosowana przez Policję, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( MOPS), Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służbę zdrowia, oświatę w celu lepszej ochrony osób, które stały się ofiarą przemocy domowej. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „ Niebieska Karta - A” 

Formularz „Niebieska Karta” stanowi dokument, w którym zawarte są informacje dotyczące sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, jej rodziny, a także możliwe działania, do realizacji których zobligowani będą przedstawiciele podmiotów realizujących procedurę.

Wzór Niebieskiej Karty określony jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „ Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieska Karta” ( Dz. ust. Nr 209, poz. 1245).

Na terenie Czeladzi funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

 

powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź Nr 279/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Skład osobowy Zespołu:

 1. Agnieszka Zakrzewska – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czeladzi.
 2. Monika Kaźmierska - pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.
 3. Magdalena Machoń - pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.
 4. Agnieszka Bałwas – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Będzinie, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czeladzi.
 5. Justyna Czerwińska – prezes Stowarzyszenia Moc Wsparcia.
 6. Agnieszka Grzelka-Łakomik – pedagog w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi.
 7. Elżbieta Bazańska-Wolska – pracownik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Czeladź, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 8. Justyna Lisowska – pracownik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Czeladź, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 9. Sebastian Giel – funkcjonariusz Komisariatu Policji w Czeladzi, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 10. Tomasz Karcz - pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czeladzi.
 11. Michał Goc - pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.

Zespołem kieruje Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Agnieszka Zakrzewska.


Siedziba Zespołu mieści się przy ul. Alfreda Biedermanna 2, 41- 250 Czeladź