Portal Miasta Miasta Czeladź
https://www.czeladz.pl/sprawy_spoleczne/problemy_alkoholowe
Drukuj grafikę : tak / nie

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czeladzi


siedziba: budynek Urzędu Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, pokój 405, 411
tel. (32) 76-37-983 lub (32) 76-37-977.


 Godziny urzędowania:


- poniedziałek od godz. od 7.30 do 17.00
- od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
- piątek od 7.30 do 14.00

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( j.t. Dz.U. 2016r., poz. 487 z późn.zm.) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana przez Burmistrza Miasta Czeladź w drodze Zarządzenia Nr 15/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.

Zadaniem Komisji jest m.in. podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Etapy procedury

 1. Wszczęcie procedury – do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpływa zawiadomienie/wniosek od osoby prywatnej, instytucji publicznej lub Komisja rozpoczyna proces z własnej inicjatywy;
 2. Rozmowa z osobą zobowiązaną, motywowanie do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego - podczas posiedzeń Komisji;
 3. Jeżeli osoba nie wyraża zgody na dobrowolne leczenie odwykowe, a w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje:
  - rozkład życia rodzinnego,
  - demoralizację małoletnich,
  - uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
  - systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
  następuje skierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
 4. Skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o poddanie leczeniu odwykowemu w trybie ambulatoryjnym;
 5. Rozprawa sądowa i postanowienie Sądu Rejonowego.


Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf zb_15_2019.pdf 19-07-22 13:36 72.25KB pobierz plik: zb_15_2019.pdf