Portal Miasta Miasta Czeladź
https://www.czeladz.pl/gospodarka/Gminny_Program_Rewitalizacji_Miasta_Czeladz_na_lata_2016-2023
Drukuj grafikę : tak / nie

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016-2023

Gminny Program Rewitalizacji – założenia i ich realizacja.

 


Obszar do rewitalizacji w mieście Czeladź został wyznaczony na podstawie pogłębionej diagnozy społeczno – gospodarczo – przestrzennej prowadzonej w trakcie prac nad stworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016-2023 (GPR). W ramach procesu delimitacji obszaru skoncentrowano się na analizie występowania zjawisk kryzysowych, w tym przede wszystkim problemów natury społecznej. Dodatkowo zwrócono również uwagę na wewnętrzny potencjał rozwojowy obszarów, który może mieć kluczowy wpływ na rozwój całego miasta. Na tej podstawie wyznaczone zostały cztery podobszary : Stare Miasto, Nowe Miasto, Kolonia Saturn oraz Stare Piaski, w których realizowany jest cel główny rewitalizacji – „Ożywienie społeczne i gospodarcze oraz rozwój infrastrukturalno-przestrzenny dzielnic miasta Czeladź z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju przy udziale lokalnej społeczności poprzez realizacji projektów służących minimalizacji zjawisk kryzysowych”.
Osiągnięcie celu możliwe będzie poprzez zrealizowanie zadań społecznych i infrastrukturalnych, zarówno tych wpisanych do GPR, jak i wynikających z nowych, na bieżąco diagnozowanych potrzeb.

GPR przewiduje realizację 8 zadań we wszystkich obszarach rewitalizacji oraz 31 zadań szczegółowych. Dla ośmiu projektów infrastrukturalnych i 2 projektów społecznych Miasto Czeladź pozyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizacja największych projektów trwa , obecnie zatem można jedynie szacować ich wartość na podstawie zawartych umów, a ta jest imponująca, prawie 100 milionów złotych w ciągu niespełna czterech lat obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Czeladź przyjęty uchwałą Rady Miasta nr XXX/369/2016 otrzymał pozytywną opinię IZ RPO WSL w dniu 8.07.2016 roku i został wpisany w dniu 25.10.2016 roku do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego.
Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyjęte uchwałą nr 148/169/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31 stycznia 2017 r . określiły preferencje dla projektów rewitalizacyjnych, wynikających z programu rewitalizacji.
Dodatkowo, zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego, w przypadku projektów rewitalizacyjnych wynikających z programu rewitalizacji pozytywnie uprzednio ocenionego przez IZ RPO WSL 2014-2020 i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020 można uzyskać wsparcie z budżetu państwa w postaci dofinansowania wkładu własnego maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych.

Dzięki temu Miasto Czeladź pozyskało dodatkowo ok 3,8 miliona złotych dofinansowania na realizowane w mieście projekty. Część z tych środków została już wykorzystana, lub aktualnie Czeladź z nich korzysta jak w przypadku projektu Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Czeladzi, gdzie pochodzące z Kontraktu Terytorialnego środki wyniosły 241 156,01 zł. Dwa dalsze projekty Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 oraz Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Saturn zostaną zasilone odpowiednio kwotami 363 763,82 zł oraz 320 840,41 zł.
Kolejne trzy projekty, które zlokalizowane są w obszarach rewitalizacji tzn. „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu”, „Budowa ulicy Scheiblera w Czeladzi” oraz „Aktywizacja terenu byłej KWK Saturn w Czeladzi wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)” mają przyznane dofinansowanie z Kontraktu Terytorialnego do wysokości 1 988 269,73 zł, 443 315, 21 oraz 401 721,63 zł , odpowiednio.

Najnowsze i najdokładniejsze informacje dostępne są w dokumencie Raport o stanie gminy oraz w zakładce Gospodarka - Eurofundusze w Czeladzi.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Gminny_Program_Rewitalizacji_Miasta_Czeladz_na_lata_2016-2023.pdf 20-06-10 12:56 8.43MB pobierz plik: Gminny_Program_Rewitalizacji_Miasta_Czeladz_na_lata_2016-2023.pdf