Portal Miasta Miasta Czeladź
https://www.czeladz.pl/edukacja/Rekrutacja_do_szkol_i_przedszkoli
Drukuj grafikę : tak / nie

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

 1. wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci 2,5-letnie. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka 2,5-letniego mogą ubiegać się o jego przyjęcie do przedszkola publicznego, po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Dziecko może wziąć udział w rekrutacji, w postępowaniu uzupełniającym, które przeprowadzane jest po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

  Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 9 lat.  Dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 2. obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

  Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym ukończyło 6 lat, jeżeli w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z art. 36 pkt. 2 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

  Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych w szkołach podstawowych.

  Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym oraz terminy rekrutacji określa organ prowadzący.

  Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego kandydata.