Portal Miasta Miasta Czeladź
https://www.czeladz.pl/edukacja/Rekrutacja_do_publicznych_przedszkoli
Drukuj grafikę : tak / nie

Rekrutacja do publicznych przedszkoli


1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzic/opiekun prawny dziecka uczęszczającego do danego publicznego przedszkola obowiązany jest złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu na kolejny rok szkolny, w terminie od 28 lutego do 7 marca 2022 r. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu i nie biorą udziału w procesie rekrutacji.
Druki deklaracji można pobrać ze stron internetowych przedszkoli oraz w przedszkolach.


2. Rekrutacja do publicznych przedszkoli

Do publicznych przedszkoli w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Czeladź korzystające z prawa do edukacji przedszkolnej oraz zobowiązane do rocznego przygotowania przedszkolnego (dzieci 6-letnie).
Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach 2016-2019) zamieszkałe na terenie gminy nieuczęszczające do przedszkola prowadzonego przez gminę, a chcące korzystać z możliwości wychowania przedszkolnego lub z obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 podlegają rekrutacji.
Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego. Rodzic/ opiekun prawny może złożyć wniosek o przyjęcie dziecka wraz z wymaganymi załącznikami, maksymalnie do trzech wybranych placówek wychowania przedszkolnego, zaznaczając we wniosku przedszkole:


W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tj.:

Ww. kryteria mają jednakową wartość.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia zawarte są w Uchwale nr XXXIII/444/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Ważne terminy

Terminy składania dokumentów o przyjęcie do publicznego przedszkola na rok szkolny 2022/2023 określa Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie
określenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź.

 

 

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf akt 444 2017 PP.pdf 22-01-24 16:56 188.39KB pobierz plik: akt 444 2017 PP.pdf
pdf zb_19_2022.pdf 22-01-24 16:56 108.02KB pobierz plik: zb_19_2022.pdf