Portal Miasta Miasta Czeladź
https://www.czeladz.pl/edukacja/Rekrutacja_do_klas_I_publicznych_szkol_podstawowych
Drukuj grafikę : tak / nie

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych

Do klas I publicznych szkół podstawowych przyjmowane są dzieci:

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutację do klasy I publicznej szkoły podstawowej przeprowadza szkoła, która dysponuje wolnymi miejscami.
Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami i odpowiadającą im liczbą punktów określonymi w uchwale nr XXXIV/455/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, tj.:

Wnioski można pobrać ze stron internetowych placówek oświatowych oraz w sekretariacie szkoły.


Ważne terminy

Terminy składania dokumentów o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 określa Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf zb_20_2022.pdf 22-01-24 09:20 107.24KB pobierz plik: zb_20_2022.pdf
pdf akt 455 2017 SP.pdf 22-01-24 16:30 186.84KB pobierz plik: akt 455 2017 SP.pdf