do góry
adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Sprawdź jakość powietrza w mieście. Pomiary na żywo z 5 czujników.Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności
28 czerwca 2018
kategoria:
Aktualności
Logo programu rządowego Dobry start
Logo programu rządowego Dobry start

Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. Poz. 1061) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi informuje:

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (serwis zewnętrzny)
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(serwis zewnętrzny)
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start będą przyjmowane:

 • od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
 • od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (osobiście lub listownie) 

 

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:

 • Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną. Od 1 lipca 2018 roku
 • Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP możesz złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia.
  Od dnia 1 lipca 2018 roku
 • Jeśli nie masz możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, możesz udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 17 Lipca 12, 41-250 Czeladź, (dawny sklep sportowy) lub złożyć wniosek drogą pocztową na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
  od 1 sierpnia 2018 roku

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata świadczenia Dobry start następuje nie później niż do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Komu przysługuje świadczenie Dobry start?

Wniosek o świadczenie może złożyć:

 • rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
 • pełnoletnia osoba ucząca się 

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia przez nie:

 • 20 roku życia
 • 24 roku życia - w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności

Wysokość świadczenia wynosi 300 zł raz w roku

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

Przyznanie świadczenia Dobry start jest niezależne od dochodu oraz nie wymaga wydania decyzji.

W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia. Przedmiotowe wiadomości e-mail będą wysyłane z następujących adresów poczty elektronicznej: ,">,


Odmowa przyznania świadczenia Dobry start

Odmowa przyznania świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi i nie podlega opłacie skarbowej.

UWAGA!
Wypłata świadczenia zostanie zrealizowana niezależnie od otrzymania informacji o przyznaniu świadczenia Dobry start.

Zapraszamy również  do zapoznania się z informacjami, dotyczącymi programu Dobry start zawartymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 Ulotka informacyjna

 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H